Toegankelijkheid van Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Tekeningen - Android (2023)

Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties en Tekeningen werken onder andere met schermlezers, brailleleesregels en schermvergroting.

Je kunt de toegankelijkheidsfuncties van Android in de editors van Documenten gebruiken, waaronder de TalkBack-schermlezer en de mogelijkheid om het scherm te vergroten.

De TalkBack-schermlezer gebruiken

In het Help-artikel TalkBack inschakelen wordt uitgelegd hoe je TalkBack kunt inschakelen op je Android-apparaat (als je dat nog niet hebt gedaan). Lees ook de volgende nuttige tips over het gebruik van TalkBack.

Documenten-app

Een document vinden

 1. Open de Documenten-app.
 2. Verken de volgende mogelijkheden om het document te vinden dat je wilt lezen of bewerken:
  • Menu Nieuw document: gebruik dit menu om een leeg document te openen of een template te gebruiken.
  • Zijmenu: open het zijmenu links bovenaan om toegang te krijgen tot opties zoals Recent en Gedeeld met mij.
  • Zoeken: gebruik deze optie om naar een document te zoeken.
  • Document openen: gebruik deze optie om een document vanuit Google Drive of vanuit de opslag van je apparaat te openen.
  • Meer opties: verken hier opties als Sorteren op, Nieuw of Vernieuwen.

Een document laten voorlezen

 1. Open de Documenten-app.
 2. Verplaats de focus naar het document en dubbeltik om het te selecteren.
 3. Veeg naar rechts om het voorlezen te starten.
 4. Optioneel: wijzig het leesniveau van de navigatie in het document.
  • Veeg omhoog of omlaag om te navigeren op tekens, woorden of alinea's. Veeg vervolgens naar rechts om door te gaan met navigeren in je document.
  • Ga naar Meer opties en selecteer Afdrukopmaak als je wilt navigeren op regels. Breng de focus terug naar de documenttekst en veeg omhoog of omlaag totdat je de optie om te navigeren op regel hoort. Veeg vervolgens naar rechts om door te gaan met navigeren in je document.
 5. Tik op het scherm om het voorlezen te stoppen.

Een document bewerken

 1. Open de Documenten-app.
 2. Verplaats de focus naar het document en dubbeltik om het te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar de knop Bewerken en dubbeltik om de knop te activeren.
 4. Verken de volgende besturingselementen voor het bewerken van documenten:
  • Knoppen en menu's: veeg naar links, rechts, omhoog of omlaag.
  • Leesniveau aanpassen of cursor bedienen: verplaats de focus naar de documenttekst en veeg vervolgens omhoog en daarna naar rechts om het lokale contextmenu te openen.
  • Schermtoetsenbord gebruiken: sleep je vinger over het toetsenbord en til je vinger op om een teken in te voeren.

Tekst selecteren en er acties op uitvoeren

 1. Ga naar Meer opties en vervolgens naar Selecteren.
 2. Maak in het menu een keuze uit de opties Selecteren, Alles selecteren, Kopiëren, Knippen, Plakken, Opmerking of Opmaak van selectie voorlezen. De opties in het menu kunnen verschillen, afhankelijk van wat je hebt geselecteerd.

Bijdrageraankondigingen uitschakelen

Je kunt de aankondigingen van de schermlezer uitschakelen over andere mensen die het document openen of verlaten.

 1. Ga naar Meer opties.
 2. SelecteerMeldingen van openen en verlaten dempen.

Spreadsheets-app

Een spreadsheet zoeken

 1. Open de Spreadsheets-app.
 2. Verken de volgende mogelijkheden om de spreadsheet te vinden die je wilt lezen of bewerken:
  • Menu Nieuwe spreadsheet: gebruik dit menu om een lege spreadsheet te openen of een template te gebruiken.
  • Zijmenu: open het zijmenu links bovenaan om toegang te krijgen tot opties zoals Recent en Gedeeld met mij.
  • Zoeken: gebruik deze optie om naar een spreadsheet te zoeken.
  • Spreadsheet openen: gebruik deze optie om een spreadsheet vanuit Google Drive of vanuit de opslag van je apparaat te openen.
  • Meer opties: verken hier opties als Sorteren op, Nieuw of Vernieuwen.

Een spreadsheet bewerken

 1. Open de Spreadsheets-app.
 2. Verplaats de focus naar de spreadsheet en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar een cel om deze te laten voorlezen en dubbeltik vervolgens om de cel te bewerken.

Een cel of bereik selecteren

 1. Open de Spreadsheets-app.
 2. Verplaats de focus naar de spreadsheet en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Ga naar Meer opties en vervolgens naar Cel of bereik selecteren.
 4. Dubbeltik om het bewerkingsveld te activeren.
 5. Geef een cel op (bijvoorbeeld C3) of geef een bereik op van cellen die door een dubbelepunt worden gescheiden (bijvoorbeeld R4:R10).
 6. Selecteer OK.

Aankondigingen wijzigen

 1. Open de Spreadsheets-app.
 2. Verplaats de focus naar de spreadsheet en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Ga naar Meer opties en vervolgens naar Toegankelijkheidsinstellingen.
 4. Schakel Opmaakeigenschappen voorlezen in om de eigenschappen te kiezen die je wilt laten aankondigen.
  • Optioneel: schakel het voorlezen van tekstopmaak, celopmaak, getalnotatie en lettertype-eigenschappen in of uit.
 5. Schakel Bijdragerwijzigingen voorlezen in als je de wijzigingen van bijdragers wilt horen.

Celopmaak wijzigen

 1. Open de Spreadsheets-app.
 2. Verplaats de focus naar de spreadsheet en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar de gewenste cel en dubbeltik om deze te selecteren.
 4. Verken via aanraking de opmaakknoppen in de werkbalk.

Presentaties-app

Een presentatie zoeken

 1. Open de Presentaties-app.
 2. Verken de volgende mogelijkheden om de presentatie te vinden die je wilt lezen of bewerken:
  • Menu Nieuwe presentatie: gebruik dit menu om een lege presentatie te openen of een template te gebruiken.
  • Zijmenu: open het zijmenu links bovenaan om toegang te krijgen tot opties zoals Recent en Gedeeld met mij.
  • Zoeken: gebruik deze optie om naar een presentatie te zoeken.
  • Presentatie openen: gebruik deze optie om een presentatie vanuit Google Drive of vanuit de opslag van je apparaat te openen.
  • Meer opties: verken hier opties als Sorteren op, Nieuw of Vernieuwen.

Een presentatie laten voorlezen

 1. Open de Presentaties-app.
 2. Verplaats de focus naar de presentatie en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Veeg naar rechts om het voorlezen te starten.
 4. Gebruik deze tips om te navigeren:
  • Focus verplaatsen: veeg naar links of rechts.
  • Naar volgende of vorige dia gaan: veeg met twee vingers naar links of rechts.
  • In- of uitzoomen: beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe.
  • Het canvas verschuiven: sleep twee vingers over het scherm.

Vormen selecteren, bewerken en de selectie van vormen opheffen

 1. Open de Presentaties-app.
 2. Verplaats de focus naar de presentatie en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar de vorm of groep en dubbeltik om deze te selecteren.
 4. Dubbeltik nog een keer als je de geselecteerde vorm wilt bewerken.
 5. Verplaats de focus naar het canvas en dubbeltik op het scherm als je de selectie van alle vormen wilt opheffen.

Een vorm verplaatsen

 1. Open de Presentaties-app.
 2. Verplaats de focus naar de presentatie en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar de gewenste vorm.
 4. Dubbeltik en houd vast tot je 'Slepen om vormen te verplaatsen' hoort.
 5. Sleep je vinger om de vorm te verplaatsen.

Een vorm draaien

 1. Open de Presentaties-app.
 2. Verplaats de focus naar de presentatie en dubbeltik om deze te selecteren.
 3. Verplaats de focus naar de gewenste vorm en dubbeltik om deze te selecteren.
 4. Veeg naar rechts tot de focus de draaigreep bereikt.
 5. Dubbeltik en houd vast tot je 'Slepen om vormen te draaien' hoort.
 6. Sleep met je vinger om de vorm te draaien.

Bijdrageraankondigingen uitschakelen

Je kunt de aankondigingen van de schermlezer uitschakelen over andere mensen die de presentatie openen of verlaten.

 1. Ga naar Meer opties.
 2. SelecteerMeldingen van openen en verlaten dempen.

Sneltoetsen gebruiken

Als je een toetsenbord op je apparaat hebt aangesloten, kun je sneltoetsen gebruiken in de apps Documenten, Spreadsheets en Presentaties. In de Help-artikelen Sneltoetsen voor Google Documenten, Sneltoetsen voor Google Spreadsheets en Sneltoetsen voor Google Presentaties vind je een lijst met sneltoetsen voor Android.

Een brailleleesregel gebruiken

In de apps Documenten en Presentaties kun je tekst lezen en invoeren met een brailleleesregel. Meer informatie over ondersteuning voor braille.

Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 15/11/2023

Views: 5377

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.